Játékszabályzat

1. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett rendeléseket, valamint a helytelenül küldött adatokat érvénytelennek tekintjük.

 

2. A játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). A játékhoz szükséges, hogy a Játékos vásároljon, illetve, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • az Parfum.hu tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

3. A játék menete

A Parfum.hu Webáruház játékában való részvétel vásárláshoz kötött.

 

A sorsolást és nyertes e-mailben való kiértesítését az oldal üzemeltetője, a Parfum.hu Hungary Kft.végzi. A nyeremény átadását a Parfum.hu Hungary Kft.végzi. A nyeremények postai kézbesítése a nyertes nevére történik, a csomagot ő, vagy meghatalmazottja veheti át.

 

4. Jelentkezés a játékra

A Játékra jelentkezni •a rendelés során kért adatok hiánytalan megadásával lehet. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név és e-mail cím megadása. A játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

 

5. Sorsolás

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.

A nyeremény sorsolásakor egy pótnyertes is kisorolásra kerül, aki abban az esetben lép a nyertes helyébe, ha a nyertes nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, azaz nem teszi lehetővé a nyeremény átvételét.

A nyertesek kiértesítése és közzé tétele a sorsolást követően történik.

 

6. A nyertes értesítése

A nyertest e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen az info@parfum.hu e-mail címen neve, postacíme megírásával, ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

 

7. Együttműködés

A Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében a nyeremény átadása a sorsolást követő 30 napon belül megtörténhessen.

A Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Nyereményjáték Szervezőjének adatbázisába kerüljenek, és hogy azokat az esetleges későbbi tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

 

8. A nyeremények kézbesítése

A szolgáltatás igénybevétele érdekében közvetlenül a Parfum.hu Hungary Kft-vel kell felvenni a kapcsolatot.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a parfum.hu Webáruházat semmilyen felelősség nem terheli.

 

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • •megadott adataik (név, e-mailcím) a parfum.hu Webáruház, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a parfum.hu Webáruház minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremény kisorsolása, a nyertes értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése, valamint marketing célból (adataik átadása a nyeremény felajánlói számára).

  • a nyertes név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a parfum.hu Webáruház átadja az MPL futárszolgálatnak.

A nyertes tudomásul veszi, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a parfum.hu Webáruház székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

 

10. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért(névelírás,stb.),értesítési, vagy szállítási késedelemért az Parfum.hu Webáruház nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Parfum.hu Webáruháznak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

Az Parfum.hu Webáruház a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

Az Parfum.hu Webáruház kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

A Parfum.hu Webáruház nem vállal felelősséget azért, ha a játék időtartama alatt a játék, illetve a játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

11. Egyéb

A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Parfum.hu Webáruház az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Kelt: Budapest, 2014.03.02

loader
Facebook Instagram